fbpx

TAYKAL PRIVĀTUMA POLITIKA
PREAMBULA

TAYKAL, I.V. kods 965116 (turpmāk – Uzņēmums) ir interneta veikala www.taykal.lt pārvaldnieks.
Uzņēmumam ir svarīga katra Interneta veikala lietotāja uzticēšanās Sabiedrībai, Sabiedrības pārvaldītajam Interneta veikalam un caur to sniegtajām precēm un / vai pakalpojumiem. Šī uzticēšanās cita starpā nav atdalāma no Lietotāja Personas datu pareizas apstrādes un aizsardzības. Tāpēc šajā Interneta veikala vietnes sadaļā atradīsit Uzņēmuma Privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) noteikumus, kas reglamentē Uzņēmuma saņemšanu, izmantošanu, apstrādi, apstrādi un citas personas datu apstrādes darbības, kā arī ar to saistītās Lietotāja tiesības un pienākumi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Interneta veikala vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma politikas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt ievērot Interneta veikala konfidencialitātes politikas noteikumus, Lietotājs nedrīkst turpināt izmantot Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietni.
Mēs atzīmējam, ka Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem vienpusēji mainīt Privātuma politikas noteikumus, iepriekš par to paziņojot Interneta veikala vietnes lietotājiem. Jebkuras izmaiņas Privātuma politikas noteikumos stājas spēkā no dienas, kad tās tiek publicētas Interneta veikala vietnē, tāpēc, lūdzu, izlasiet šīs Privātuma politikas noteikumus katru reizi, pirms izmantojat Interneta veikala sniegtās iespējas. Ja, izlasot šo konfidencialitātes noteikumu noteikumus, jūs nolemjat turpināt izmantot interneta veikala sniegtās iespējas, jūs apstiprināt, ka piekrītat tām un pieņemat tās.
Lietotājs var tieši sazināties ar uzņēmuma datu aizsardzības inspektoru, ja rodas jautājumi par Lietotāja personas datiem. El. e -pasts: taykal.market@gmail.com
Sīkāka informācija par Sabiedrību un Uzņēmuma kontaktinformācija atrodama Interneta veikala vietnes sadaļās “Par mums”, “KONTAKTI”, kā arī zemāk šajā dokumentā.
Mēs atzīmējam, ka visas darbības, kas tiek veiktas ar Lietotāja personas datiem, tiek veiktas saskaņā ar spēkā esošo Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumiem, pirmkārt, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Personas datu tiesiskās aizsardzības likumu. Lietuvas Republikas.

PAMAT koncepcijas

Vadītājs – uzņēmums, t.i. y. TAYKAL, I.V. kods 965116, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Interneta veikals – interneta veikals pieejams www.taykal.lt
Lietotājs – fiziska persona, kas apmeklē interneta veikala vietni, un / vai fiziska persona, kas meklē un / vai iegūst Uzņēmuma pārdotās preces un / vai saņem Sabiedrības sniegtos pakalpojumus.
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz fizisku personu, datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši noteikt.
Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai Datu pārzinis sniedz personas datus.
Interneta veikala konts ir konts, lai pieteiktos interneta veikala vietnē, kas tiek izveidots pēc Lietotāja aktīvajām darbībām saskaņā ar tiešsaistes veikala vietnē norādīto darbību secību un kurā tiek glabāti Lietotāja personas dati un pasūtījumu vēsture.
Sīkfails ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz katra Lietotāja ierīci, no kuras viņš piekļūst tiešsaistes veikala vietnei, un tiek īslaicīgi saglabāts šajā ierīcē.
Tiešais mārketings ir darbība, kas piedāvā preces un pakalpojumus privātpersonām un / vai lūdz viņu viedokli par precēm vai pakalpojumiem, ko piedāvā pa pastu, telefonu vai citiem līdzekļiem.
Uzņēmuma partneris ir persona, kas piegādā uzņēmumam preces vai sniedz pakalpojumus, ar kuru var veikt kopīgas darbības vai projektus.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS METODES

Uzņēmums saņem Lietotāju personas datus trīs veidos, ja:
 lietotājs sniedz informāciju par sevi;
 ar Lietotāju saistītos datus Lietotājs ģenerē automātiski, izmantojot Interneta veikala vietni;
 Dati par Lietotāju tiek iegūti no trešajām personām.

Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnes lietotājs patstāvīgi sniedz informāciju uzņēmumam šādos gadījumos:
 kad Lietotājs izveido tiešsaistes veikala kontu un veic pasūtījumu interneta veikalā;
 Jebkāda veida lietotāju saziņas laikā ar Sabiedrību.

Otrs veids, kā iegūt Personas datus, ietver situāciju, kad Uzņēmums automātiski vāc informāciju ar Sīkdatņu palīdzību, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu apstrādāt savus Personas datus uz likumīga pamata, izmantojot Uzņēmuma Interneta veikala vietni un tās iespējas.

4. Trešais Personas datu iegūšanas veids ietver situāciju, kad Uzņēmums ar Lietotāja piekrišanu saņem informāciju par Lietotāju no trešajām pusēm, piemēram, Facebook, Inc., saņem lietotāja personas datus, piemēram, lietotāja attēlu un www.facebook.com sociālā tīkla konta (profila) nosaukumu, savukārt no uzņēmuma Google, Inc. Uzņēmums saņem tikai lietotāja attēla datus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Uzņēmums apstrādā Lietotāju personas datus šādiem mērķiem:

elektroniskās komercijas uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē;

sacensību, paaugstinājumu, spēļu organizēšanai un vadīšanai;

Pakalpojumu sniegšanas nolūkā;

tiešā mārketinga nolūkos;

Lai novērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionāla pakalpojuma kvalitāti un lai atrisinātu iespējamos vai radušos strīdus ar Lietotājiem (tiek veikts audio ieraksts).

Uzņēmums neapstrādā Lietotāja personas datus citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar iepriekš minētajiem mērķiem.

Uzņēmums savā darbībā apstrādā šādus Lietotāju personas datus:

Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, personas kods, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konta numurs, maksājuma veids iegādātās preces, preču pasūtījumu vēsture, dzīvesvietas adrese, teksta datne “sīkfaili”, iedzīvotāju ienākumu līmenis, personas pases numurs, personas ģimenes stāvokļa dati. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai veiktu e-komerciju Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē;

Pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, video, attēls, teksta faila “sīkfaili”. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai organizētu un vadītu konkursus, akcijas, spēles;

Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darbavietas adrese, personas sūdzības. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu pakalpojumus, kas publicēti Uzņēmuma tiešsaistes veikala vietnē;

Pamatojoties uz lietotāja piekrišanu: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, e-pasta adrese, pilsēta, pirkuma kategorija, pirkuma summas dati, teksta fails “sīkfaili”, attēla dati, sociālā tīkla www.facebook.com konta nosaukums, dzīvesvietas adrese . Šie personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga veikšanai;

Sabiedrības likumīgo interešu juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, audio (sarunu) dati. Šie personas dati tiek apstrādāti, lai novērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionāla pakalpojuma kvalitāti un atrisinātu iespējamos vai radušos strīdus ar lietotājiem.

Uzņēmums atzīmē, ka tas nevāc, neapstrādā un neveic citas datu apstrādes darbības, kas saistītas ar Lietotāja sensitīvo (īpašo) personisko informāciju, piemēram, reliģiskiem vai politiskiem uzskatiem, veselību u.c.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PROCEDŪRAS UZ VĒRTĪBU

Uzņēmums nodrošina, ievēro un ievēro Sabiedrības tiešsaistes veikala vietnes lietotāju tiesības:

 

 tiesības uz informāciju, t.i. y. tiesības saņemt informāciju par to, kā Sabiedrība apstrādā Lietotāja personas datus;

 

 tiesības saņemt informāciju, kas saistīta ar Uzņēmuma apstrādātajiem Lietotāja personas datiem;

 

 tiesības labot Lietotāja Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

 

 tiesības tikt aizmirstam, ja Personas dati vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kādiem tie tika vākti vai citādi apstrādāti, un / vai Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta Personas datu apstrāde, un nav cita juridiska pamata personas datu apstrādei un / vai nepiekrīt personas datu apstrādei, un personas datu apstrādei nav sevišķi likumīgu iemeslu un / vai kad personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, un / vai personas dati ir jāsvītro saskaņā ar juridisku pienākumu, kas noteikts Eiropas Savienības vai uzņēmuma dalībvalsts tiesību aktos, un / vai tika savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu; Lai novērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionāla pakalpojuma kvalitāti un lai atrisinātu iespējamos vai radušos strīdus ar Lietotājiem

 tiesības ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi, ja Lietotājs apstrīd Personas datu precizitāti uz laiku, kura laikā Uzņēmums var pārbaudīt Personas datu pareizību un / vai Personas datu apstrāde ir nelikumīga un Lietotājs nepiekrīt personas datu dzēšanai; vai / vai uzņēmumam vairs nav nepieciešams lietotājs personas datu apstrādei, bet tas ir nepieciešams lietotājam, lai noteiktu, izpildītu vai aizstāvētu juridiskās prasības, un / vai lietotājs iebilda personas datu apstrādei, līdz tiek pārbaudīts, vai Uzņēmuma likumīgie iemesli atsver Lietotāja iemeslus;

tiesības iebilst pret Lietotāja Personas datu apstrādi, t.i. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Lietotāja konkrēto gadījumu, nepiekrist ar viņu saistīto Personas datu apstrādei, ja šāda apstrāde

veikta, lai veiktu uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai pildot Sabiedrībai uzticētās valsts varas funkcijas, tostarp profilēšanu, un / vai personas datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas likumīgajām interesēm , ja vien šādas Lietotāja intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, nav pārākas par tām, it īpaši, ja Lietotājs ir bērns, ieskaitot profilēšanu, un / vai ja Personas dati tiek apstrādāti nolūkā Tiešais mārketings, ieskaitot ar tiešo mārketingu saistīto profilēšanu. Uzņēmums ar šo norāda, ka, ņemot vērā Lietotāja tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, Personas dati vairs netiks apstrādāti, ja vien Uzņēmums nepierāda, ka Personas dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Sabiedrības interesēm , tiesības un brīvības., īstenot vai aizstāvēt juridiskas prasības.

 tiesības uz personas datu pārnesamību, t.i. Lietotājam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos Personas datus, ko viņš / viņa ir sniedzis Uzņēmumam, kad Lietotāja Personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana un / vai vienošanās un šādus Lietotāja Personas datus apstrādā automatizēti personas datu apstrādes līdzekļi. Uzņēmums ar šo norāda, ka, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Lietotājam ir tiesības, ja tas ir tehniski iespējams, Uzņēmumam nodot Personas datus tieši citam datu pārzinim, t.i. fiziska vai juridiska persona, kas nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus.

 tiesības atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, ja apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana. Mēs ņemam vērā, ka nepieciešamības gadījumā 1 (viena) mēneša termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījuma sarežģītības un skaita. Šajā gadījumā Sabiedrība informē lietotāju par šādu pagarinājumu 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, norādot kavēšanās iemeslus. Uzņēmums norāda, ka, neskarot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, jebkuram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, jo īpaši ES dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai vieta, kur ir aizdomas par pārkāpumu, ja persona uzskata, ka ar viņu saistīto personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot spēkā esošos tiesību aktus par datu aizsardzību. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības iestāde ir Valsts datu aizsardzības inspekcija. Ja Lietotājs vēlas, lai Uzņēmums izmantotu iepriekš minētās tiesības vai ja Lietotājam ir jautājumi par savu tiesību izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar Uzņēmumu.

E-veikalā maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot platformu makecommerce.lt, ko pārvalda Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Igaunija, reģ. Nr. 12268475), tāpēc tiks pārsūtīta jūsu personiskā informācija, kas nepieciešama maksājuma izpildei un apstiprināšanai uz Maksekeskus AS.

 

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

MB TAYKAL

Kods: 305768697

Tālrunis +370 607 18974

El. e -pasts taykal.market@gmail.com

 

Privātuma politikas pārskatīšanas datums 2021 4. marts

0
    0
    Jūsu grozs
    Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā